Referat fra Generalforsamlingen i Gigtskolen Egedal

Referat fra Generalforsamlingen i Gigtskolen Egedal

Torsdag den 6. august 2020 kl. 17.00

Med følgende Dagsorden;

1 -   Valg af dirigent

2 -   Valg af referent

3 -   Valg af stemmetællere

4 -   Beretning fra bestyrelsen

5 -   Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

6 -   Behandling af indkomne forslag

7 -  Valg af bestyrelse: på valg er

      Gitte H. Jensen og Hanne Smidth– begge villige til genvalg

8 -  Valg af suppleant:  på valg er Margit Nansen

9 -  Valg af revisor

10 – Eventuelt

Ad 1    Hanne Smidth blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet.

Ad 2    Vibeke Petersen blev valgt til referent

Ad 3    blev ikke benyttet

Ad 4    Formanden oplyste om et fint år 2019 med god belægning på næsten alle 13 hold, dog manglede der lidt elever på det nyoprettede fredagshold, men dette bliver der formentlig rettet op i 2020. Vi havde været til en dejlig jubilæumsfest i hovedafdelingen, og vi havde afsluttet året med at afholde et foredrag på Græstedgård, hvor Instruktør Mette fortalte om krop og bevægelse i vand, og vi serverede kaffe og rundstykker mm. Der var mødt ca. 40 mennesker op både nuværende elever og fremtidige elever. Formandens beretning blev godkendt.

Ad 5    Gigtsskolens leder John Kalo fremlagte et revideret meget flot regnskab 2019 med et overskud på kr. 47.500 kr., som blev enstemmigt godkendt.

Ad 6    Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 7    Valg af bestyrelse. Gitte H. Jensen og Hanne Smidth var på valg og blev enstemmigt genvalgt.

Ad 8    Margit Nansen blev genvalgt som suppleant.

Ad 9    Revisionsfirmaet Asla Revision v/ Steen blev genvalgt.

Ad 10  Mette mente, at når Ølstykke Svømmehal aflyste på rund af urent vand mm, (hvilket skete alt for tit) og der deraf kom en del ytringer på Facebook og lignende steder, synes hun, at Gigtskolens medlemmer skulle afholde sig fra at kommentere på dette, da vore medlemmer jo fik deres timer refunderet i modsætning til mange andre. Dette var vi alle enige i.

John oplyste, at Gigtskolen påtænker at oprette f.eks. balancehold i Egedal.

Da der ikke forelå yderligere sluttede generalforsamlingen.

Vibeke Petersen

dof