Gigtskolen Hovedstaden beretning for 2018

Årsberetning for Gigtskolen 2018

2018 har også været et godt år for Gigtskolen.

Resultatet af kontorets store arbejde med at gennemgå alle indgåede aftaler med udlejere og undervisere, har givet et bedre overblik over Gigtskolens samlede aktiviteter samt øget fokus på de enkelte holds lønsomhed. Der er samlet set etableret 26 flere hold end i 2017, hvilket giver 1400 ekstra undervisningstimer. Gennemsnitligt er der 7,21 deltager pr hold i forholdt til 7,06 i 2017.

I januar 2018 indfriede Gigtskolen den gamle gæld  til Københavns Kommune vedr. mangelfulde tro- og loveerklæringer. En sag, helt tilbage fra 2007, der udløste skærpet tilsyn fra København og Gentofte Kommune. Dette tilsyn er nu ophævet, men denne sag understreger vigtigheden af både skolens medarbejdere samt bestyrelsen er opmærksomme på at overholde gældende  love og regler.

Derfor og fordi de nuværende vedtægter er 25 år gamle fremlægger bestyrelsen forslag til nye vedtægter.

Folkeoplysningsloven
Folkeoplysningsloven giver mulighed for at samarbejde på tværs af offentlige og private organisationer, dette samarbejde er godt igang på flere områder. Gigtskolens leder - John Kalo - deltager aktivt i flere forskellige kommunale udvalg, som er relevante indenfor vores område.

Vi er glade for vores kontor faciliteter. Diakonissenstiftelsens aktiviteter og lokaler passer fint med vores aktiviteter.

Kontorets medarbejdere har travlt, men god planlægning af arbejdsopgaverne gør at disse løses og deadline overholdes. Serviceniveauet  overfor medlemmer, undervisere og samarbejdspartnerne er forbedret

En stor tak til vores administrative personale, der sørger for at brugere, undervisere og lokaler matches, så vi, brugere, kan blive undervist til gavn og måske også afhjælpning af vores skavanker/smerter og ikke at forglemme dejligt socialt samvær.

Tak til John Kalo, vores skoleleder, Sussi vores dygtige økonomimedarbejder, Lotte, ansvarlig for vores  information via digitale medier, Synne, der blandt andet har ansvar for tro og love erklæringer, Sif, der fratrådte ved udgangen af 2018 og Thea vores studentermedhjælpere, Tove, vores tidligere frivillige medarbejder, og ikke mindst  velkommen til vores nye medarbejder Patricia, der blandt andet tager sig af vores debat arrangementer

Undervisere
Lige nu er der tilknyttet 142 dygtige og engagerede undervisere. Alle undervisere har en relevant uddannelse, for eksempel fysioterapeut, afspændingspædagog, yogalærer og lignende, og alle underviserne har kendskab til at arbejde med gigtramte og andre handicap.

Der afholdes løbende inspirationskurser i samarbejde med DOF og SANO/Gigtforeningen for underviserne, der ydes også tilskud til relevante eksterne kurser. Det er vigtigt at vores undervisere får inspiration og in put vedrørende nye undervisningsmetoder og øvelser til gavn for vores brugere, samt at underviserne får mulighed for at mødes.  Vores interne fagkonsulenter har været en stor hjælp til dette. 

Gigtskolens undervisningstilskud følger aktivitetsniveauet, dog reducerer flere og flere kommuner eller stopper helt for lokaletilskud.  Kulturministeriet reducere kraftigt i tilskud til transport af pensionister og handicappede.

Disse tilskud er med til at holde brugerbetalingen på et niveau, der er acceptabelt for vores brugere, dog kan vi forvente at de kommunale tilskudsrammer reduceres væsentligt i fremtiden på grund af effektivisering.

Specielt faldende/afvikling af tilskud til lokaler/bassiner vil medfører højere brugerbetaling. Gigtskolen forsøger i Folkeoplysningens ånd, at fastholde brugerbetalingen på et niveau, så alle kan deltage.

 

København
I november 2017 lukkede Rigshospitalet varmtvandsbassinet grundet reparation af pumpe og efterfølgende krav om flere daglige vandprøver.

Heldigvis blev bassinet genåbnet 2. halvår 2018, men det kan mærkes økonomisk at holdene har været lukket og skulle genetableres. Vi har fået lovning på at bassinet kan benyttes til år 2020.

John Kalo er med i arbejdsgruppen om etablering af et varmtvandsbassin på Papirøen, samt også repræsentant for alle aftenskoler i DGI-byens brugerudvalg. Vi håber på mere varmtvandskapacitet i Københavns Kommune og forvaltningen er positiv indstillet.

I 2018 er det også lykkedes at etablere mange nye hold på land. Mange af disse hold fortsætter heldigvis  også i 2019. Der er mange udfordringer ved etablering af landhold. Ikke alle lokaler er velegnede, ligesom tider sent om aftenen ikke er optimale for vores brugere.

Frederiksberg
Vi er glade for bassinerne  i Flintholm og Frederiksberg svømmehaller og glade for at vi har fået lov til at fortsætte på Frederiksberg Hospital med flere hold. Tak til alle der deltog, ved underskriftsindsamlingen for bevarelse af bassinet på Frederiksberg Hospital. Undertegnede/jeg samt John Kalo afleverede afleverede underskrifterne til borgmester Jørgen Glenthøj på rådhuset den 4.  December.  Underskriftsindsamlingen blev koordineret i samarbejde med Gigtforeningen, Frederiksberg Lokal TV og TV2 Lorry.

 

Rudersdal
Selvom vi, på årsbasis, har 42 hold i bassinet i Skovbrynet er der stadig venteliste. Flere timer kunne ønskes. Desværre er der kun meget sene aftentider til rådighed og bassin lejen til Rudersdal kommune er høj. Derfor ikke muligt at etablere yderligere hold.

I Skodsborg er der 4 hold, også med høj bassinleje.

I Birkerød har vi haft 20 hold i Birkerød Svømmehal

I Holte er der etableret afspændingshold i henholdsvis Fysioterapi og Impuls Motionscenter.

Der var planlagt afspændingshold på Havartigården, det er lykkedes i 2019. Desværre er lokalelejen høj, hvilket gør vores kurser dyrere, da vi har færre deltagere på holdene. Der er et generelt fald i handicapundervisningen i kommunen. Kommunen er orienteret om problematikken.

 

Gribskov
Der er endelig indgået en administrationsaftale med Gribskov.

 

Helsingør
Der er etableret en del hold på Yoga Skolen i Helsingør-

Kurbadet hos Ilse Jacobsen er blevet et hit på trods af at lejen er høj.

Vi har haft en del udfordringer med bassin procedurer i Helsingør Therm, men vi forsøger at finde en løsning på gamle udfordringer heriblandt en forældet kontrakt.

 

Frederikssund
Der er flere nye hold i gang på Frederikssund Hospital samt Slangerup Svømmehal, desværre fik vi ikke nye tider i Frederikssund Svømmehal.

Der har været en solid fremgang i kommunen.

I 2020 har kommunen planlagt bygning af et nyt bassin og Gigtskolen deltager aktivt i processen.

 

Gentofte
Der er desværre inden ledig bassinkapacitet, men vi forsøgte at etablere hold på Strandlund. Vi fastholder vores position i kommunen på trods af stor konkurrence fra andre aftenskoler.

 

Rødovre
Der er oprettet en del nye hold i 2018, og vi har stabile holdaktiviteter i Vestbad og PTU Svømmehal. Vi ser frem til at den positive udvikling fortsætter i de kommende år.

 

Debatter
10% af de tildelte undervisningsmidler er øremærket til afholdelse af debatarrangementer. I 2018 er der afholdt debatskabende arrangementer i flere forskellig kommuner. 19 arrangementer i alt med blandt andre Ellen Garde og Chris MacDonald

Følg med på vores hjemmeside, Gigtskolens Facebookside samt nyhedsmails. Modtager du ikke nyhedsmail, så henvend dig til kontoret.

Der er allerede planlagt mange debatarrangementer for den kommende sæson.

 

Næste sæson
Programmet 2019/2020 er på vej, udsendes om ca 6-8 uger

Vi håber,  at den forløbne sæson har været fyldt med inspirerende og gavnlig undervisning,  og at vi ses igen til næste sæson. Har du været tilfreds, så fortæl det til så mange som muligt er der noget at klage over så kontakt kontoret eller bestyrelsen

Dette var Gigtskolens årsberetning for 2018 er der spørgsmål eller kommentarer, måske er der behov for en lille pause inden vi går videre med bestyrelsens beretning for 2018

Bestyrelsen består af

Birgitte Franck, formand

Solvej Tjørnelund, næstformand

Jacob Ebbesen

Lykke Steffensen

Gitte Hansson Jensen

Ulla Stenfors

Suppleanter

Camilla Strandskov

Hanneloa Rose Jørgensen

Iben Nielsen

Revisor

Asla Revision

 

I det forløbne år har bestyrelsen ekstraordinært afholdt 7 bestyrelsesmøder. Årsagen hertil er bestyrelsen ønsker at fremlægge forslag til nye vedtægter for Gigtskolen. Vedtægterne har været gældende i 25 år med små justeringer undervejs.

Bestyrelsen har i tæt samarbejde med DOF udarbejdet forslag til nye vedtægter, der lever op til gældende lovgivning.

I årets løb har medlemmer af bestyrelsen deltaget i følgende:

-Seniordag på Frederiksberg Rådhus

-Tilsynsmøde med Helsingør Kommune, her deltog Sussi Neuman også

-Møde med Frederiksberg Kommune Ældreråd

-Deltage i debatarrangementer afholdt af Gigtskolen

-Været på DOF kursus i 2 week-ender med en del hjemmearbejde mellem de 2 week-ender

 

Bestyrelsens samarbejde med Gigtskolens administration er god og John Kalo deltager i alle bestyrelsesmøder med taleret.

Det har været et både spændende og udfordrende år med en stor arbejdsmængde. Forhåbentligt vedtager de fremmødte bestyrelsens forslag om nye tidssvarende vedtægter

 

dof