Generalforsamling Gigtskolen GOK -  Gribskov 

Indkaldelse til Generalforsamling GOK/Gigtskolen Gribskov/ Helsingør / Rudersdal /Frederikssund

 

Kommende generalforsamling: Tirsdag den 18. april 2023, kl. 18.00.

Frivilligcentret, Stationsvej 8, 3230 Græsted

Tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet. Kun foreningsmedlemmer kan deltage og vælges til.

Tilmelding på mail: kontor@gigtskolen.dk eller på tlf. 49763100 (tlf. tid kl. 10 - 12 mandage / tirsdage og torsdage)

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af revideret regnskab
6. Fastsættelse af medlems kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
a) bestyrelseshonorar, godtgørelse af transportudgifter.
b) Skal det være muligt at stemme ved fuldmagt.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på en ordinær/
ekstraordinær generalforsamling.
8. Fremtidig virksomhed inkl. budget
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Hanne Simonsen, modtager valg
Anita Nielsen, modtager valg, er indtrådt i bestyrelsen som suppleant
for Michael Gerne Christensen, der er fratrådt
Deltagerrepræsentant, vælges på møde, som afholdes umiddelbart før
generalforsamlingen
Underviserrepræsentant, vælges af underviserne på separat møde
10.Valg af suppleanter
11.Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller til genvalg
12.Eventuelt