Referat fra generalforsamling 2022

Generalforsamling d. 27. april 2022 kl. 17.30 - FREDERIKSBERG

Kl. 17 valg af deltager repræsentant blandt de fremmødte. Ingen deltagerrepræsentant valgt.

En deltager mødte, men ønskede ikke at blive valgt.

På generalforsamlingen var repræsenteret af 6 medlemmer ud af 31 medlemmer.

 

Gigtskolen Frederiksberg

 1. Valg af dirigent.

Michael Gerner Christensen, blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig i alle dagsordenens punkter.

Der var ingen indsigelser til indkaldelsen eller dirigentens indstilling til behandling af dagsordenen.

 

 1. Valg af referent. Solvej Tjørnelund, blev valgt.

 

 1. Valg af stemmetællere John Kalo og Henrik Bunch Larsen, underviser.

 

 1. Bestyrelsens beretning

    

I den forløbne periode (23.09.2021- 24.03.2022) har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelsesmøder. Desuden har medlemmer af bestyrelsen deltaget i debatarrangementer afholdt af Gigtskolen, selvfølgelig under hensyntagende til gældende restriktioner.  

 

Bestyrelsens samarbejde med Gigtskolens administration er godt.  

 

John Kalo deltager i alle bestyrelsesmøder med taleret.

 

Underviserrepræsentanten har også deltaget i bestyrelsesmøderne. Det har været inspirerende for alle parter.

 

2021 har været endnu et turbulent år for Gigtskolen grundet Corona situationen med 2 nedlukninger, hvilket har medført en meget stor arbejdsbyrde for administrationen. Oprettelse af hold, aflysning af hold, reservering/aflysning af lokaler og undervisere, ansøgninger om hjælpepakker samt tilbagebetaling af gebyr for ikke modtaget undervisning til deltagerne i 11 kommuner. Skiftende retningslinjer og korte deadlines fra ministerier og kommuner har været udfordrende for det administrationen og krævet en ekstraordinær arbejdsindsats.  

 

En stor tak til administrationen for den kæmpe arbejdsindsats, der er ydet i en turbulent tid med nedlukninger og udskiftning i personalet. Alle deltagere har fået deres tilgodehavende på rekordtid, på trods af diverse udfordringer med at få deltagernes betalingsoplysninger korrekt oplyst, forskellen på kortnummer og kontonummer er ikke altid nem. Administrationens arbejdsopgaverne løses og deadline overholdes. En stor tak til vores administrative personale, der sørger for at brugere, undervisere og lokaler matches, så vi deltagere, kan blive undervist til gavn og måske også få afhjulpet nogle af vores skavanker/smerter og ikke at forglemme det dejlige socialsamvær og fællesskab.

 

Gigtskolens direktør - John Kalo - deltager stadig aktivt i flere forskellige kommunale udvalg, som er relevante indenfor vores område.

  

Undervisere:  Også en stor tak til vores undervisere, der på inspirerende vis og på trods af deltagernes forskellige skavanker, formår at få alle deltagerne til at yde deres bedste, samt tilrettelægger undervisningen med særligt hensyn til den enkelte deltagers fysiske behov og formåen. Der er tilknyttet cirka 140 dygtige og engagerede undervisere. Mange af underviserne har i årets løb deltaget i forskellige relevante kurser og efter- og videreuddannelser. Underviserne har modtaget løn under nedlukningen. Dette har kun været muligt på grund af hjælpepakkerne. Det kommende år bliver også udfordrende. Det bliver en kæmpe opgave at tiltrække vores deltagere, som er i den sårbare gruppe og derfor meget forsigtige. Forhåbentligt får vores målgruppe mod på at starte på aktiviteterne igen i den kommende sæson.

 

Frederiksberg 2021

Vi er meget glade for bassinerne i Flintholm, og vi er glade for, at vi, på trods af egenbetaling af bassinlejen, har fået lov til at fortsætte på Frederiksberg Hospital med flere hold. Frederiksberg Svømmehal har desværre også været lukket i hele 2021 på grund af renovering. Kontoret har fundet alternativer til de hold, det vedrører i samarbejde med forvaltning i Frederiksberg kommune og FOU.  Gigtskolen har, i samarbejde med Frederiksberg Sundhedscenter fået flere hold på land til glæde for vores deltagere.

 

Gigtskolen har et godt samarbejde med forvaltningen og politikerne, der er lydhøre i forhold til vores ønsker og løsningsforslag i forhold til daglige udfordringer med faciliteterne i kommunen. Tak for det.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab ved John Kalo.

 

 1. Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsens forslag 0 kr. Vedtaget.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen fremlagde forslag til honorering af deltagelse i bestyrelsesarbejdet for at kunne tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer, selvfølgelig under hensyntagende til Gigtskolen økonomi. Honoraret skal fastsættes og vedtages på den årlige generalforsamling.

Forslag lyder 800 kr. pr bestyrelsesmøde, afregnes dog kun ved deltagelse i mødet. Herudover kan bestyrelsesmedlemmer deltage i et undervisningsforløb pr sæson. Vedtaget.

 

 1. Fremtidig virksomhed samt budget

John Kalo fremlagde budgettet for 2022. Der er budgetteret med faldende indtægter på grund af færre deltagere samt lavere kommunalt tilskud. Nye hold udløser først tilskud efter 2 år. 10 % puljen forventes anvendt i indeværende år, mange aktiviteter er allerede planlagt.

Gigtskolen forventer et mindre underskud i 2022, da hold med få deltagere bibeholdes for at give deltagerne mulighed for at komme tilbage på holdene set ikke mindst at fastholde vores dygtige undervisere.

 

 1. Valg til bestyrelsen

Solvej Tjørnelund - på valg 2022

Gitte Hansson Jensen - på valg 2022

Lykke Steffensen - på valg 2022

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2022

Vakant for 2 år  

Suppleant Camilla Strandskov, modtager genvalg

 

Ny bestyrelse

Bestyrelsen består herefter af:

Solvej Tjørnelund - på valg 2024

Gitte Hansson Jensen - på valg 2024

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2023

Lars Lind - på valg 2024

Suppleant Anita Nielsen - på valg 2023

Deltager repræsentant - vakant

 

 1. Valg af revisor, bestyrelsen indstiller til genvalg af revisor.

ASLA Revision ApS genvalgt.

 

 1. Eventuelt

John Kalo informerede om store udfordringer med det nye IT-system, der efterhånden bliver implementeres i de fleste af landets aftenskoler. Vi håber deltagerne vil bære over med eventuelle fejl samt at deltagerne kontakter kontoret for afklaring af spørgsmål.

 

 

Generalforsamling d. 27. april 2022 kl. 18.15 - KØBENHAVN

Kl. 17 valg af deltager repræsentant blandt de fremmødte. Ingen deltagerrepræsentant valgt.            

En deltager mødte, men ønskede ikke at blive valgt

På generalforsamlingen var repræsenteret af 7 medlemmer ud af 51 medlemmer.

 

Gigtskolen København

 1. Valg af dirigent.

Michael Gerner Christensen, blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig i alle dagsordenens punkter.

Der var ingen indsigelser til indkaldelsen eller dirigentens indstilling til behandling af dagsordenen.

 

 1. Valg af referent. Solvej Tjørnelund, blev valgt.

 

 1. Valg af stemmetællere John Kalo og Henrik Bunch Larsen, underviser.

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

I den forløbne periode (23.09.2021- 24.03.2022) har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelsesmøder. Desuden har medlemmer af bestyrelsen deltaget i debatarrangementer afholdt af Gigtskolen, selvfølgelig under hensyntagende til gældende restriktioner.  

 

Bestyrelsens samarbejde med Gigtskolens administration er godt.  

 

John Kalo deltager i alle bestyrelsesmøder med taleret. Underviserrepræsentanten har også deltaget i bestyrelsesmøderne. Det har været inspirerende for alle parter.

 

2021 har været endnu et turbulent år for Gigtskolen grundet Corona situationen med 2 nedlukninger, hvilket har medført en meget stor arbejdsbyrde for administrationen. Oprettelse af hold, aflysning af hold, reservering/aflysning af lokaler og undervisere, ansøgninger om hjælpepakker samt tilbagebetaling af gebyr for ikke modtaget undervisning til deltagerne i 11 kommuner. Skiftende retningslinjer og korte deadlines fra ministerier og kommuner har været udfordrende for det administrationen og krævet en ekstraordinær arbejdsindsats.  

 

En stor tak til administrationen for den kæmpe arbejdsindsats, der er ydet i en turbulent tid med nedlukninger og udskiftning i personalet. Alle deltagere har fået deres tilgodehavende på rekordtid, på trods af diverse udfordringer med at få deltagernes betalingsoplysninger korrekt oplyst, forskellen på kortnummer og kontonummer er ikke altid nem. Administrationens arbejdsopgaverne løses og deadline overholdes. En stor tak til vores administrative personale, der sørger for at brugere, undervisere og lokaler matches, så vi deltagere, kan blive undervist til gavn og måske også få afhjulpet nogle af vores skavanker/smerter og ikke at forglemme det dejlige socialsamvær og fællesskab.

 

Gigtskolens direktør - John Kalo - deltager stadig aktivt i flere forskellige kommunale udvalg, som er relevante indenfor vores område.

 

Undervisere:  Også en stor tak til vores undervisere, der på inspirerende vis og på trods af deltagernes forskellige skavanker, formår at få alle deltagerne til at yde deres bedste, samt tilrettelægger undervisningen med særligt hensyn til den enkelte deltagers fysiske behov og formåen. Der er tilknyttet cirka 140 dygtige og engagerede undervisere. Mange af underviserne har i årets løb deltaget i forskellige relevante kurser og efter- og videreuddannelser. Underviserne har modtaget løn under nedlukningen. Dette har kun været muligt på grund af hjælpepakkerne. Det kommende år bliver også udfordrende. Det bliver en kæmpe opgave at tiltrække vores deltagere, som er i den sårbare gruppe og derfor meget forsigtige. Forhåbentligt får vores målgruppe mod på at starte på aktiviteterne igen i den kommende sæson.

 

København 2021

Gigtskolen havde store forhåbninger til at bassinet på Amager Hospital kunne benyttes i løbet af efteråret 2021 efter nedlukningen i december 2020, men desværre bassinet forbliver lukket på grund af renovering og endda, ifølge oplysninger fra Københavns kommune, på ubestemt tid.

Gigtskolen har ansøgt både hos den ansvarlige borgmester, forvaltningen samt FOU i Københavns Kommune om kompensationstider/genhusning for de deltagere, der er ramt af nedlukningen af Amager Hospital. Vi have 39 hold på Amager Hospital samt lejere af bassinet.

Gigtskolens administration har refunderet deltagergebyret for efteråret 2021 Det er velkendt at der er mangel på varmtvandskapacitet i Københavns Kommune, og vi arbejder ihærdigt med at få kommunen til at udvide kapaciteten. Direktør John Kalo deltager i arbejdsgruppen om etableringen af

varmtvandskapacitet på Papirøen samt ny svømmehal i Ørestaden. John Kalo er også repræsentant for alle aftenskolerne i DGI-byens brugerudvalg.

Forvaltningen har bevilliget nogle bassintider i Valby Vandkulturhus, desværre ikke nok tider til at kunne kompensere for lukningen af Amager Hospital.

Gigtskolen har stadig mange udfordringer med at finde egnede lokaler og tider i kommunen til land holdene. Lokaler med vanskelige adgangsforhold samt sene tider er ikke optimale for vores målgruppe, som er ældre borgere med mindre eller større handicap.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab ved John Kalo.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsens forslag 0 kr. Vedtaget.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen fremlagde forslag til honorering af deltagelse i bestyrelsesarbejdet for at kunne tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer, selvfølgelig under hensyntagende til Gigtskolen økonomi. Honoraret skal fastsættes og vedtages på den årlige generalforsamling

Forslag lyder 800 kr. pr bestyrelsesmøde, afregnes dog kun ved deltagelse i mødet. Herudover kan bestyrelsesmedlemmer deltage i et undervisningsforløb pr sæson. Vedtaget.

 

 1. Fremtidig virksomhed samt budget

John Kalo fremlagde budgettet for 2022. Der er budgetteret med faldende indtægter på grund af færre deltagere samt lavere kommunalt tilskud. Nye hold udløser først tilskud efter 2 år. 10 % puljen forventes anvendt i indeværende år, mange aktiviteter er allerede planlagt.

Gigtskolen forventer et mindre underskud i 2022, da hold med få deltagere bibeholdes for at give deltagerne mulighed for at komme tilbage på holdene set ikke mindst at fastholde vores dygtige undervisere.

 

 1. Valg til bestyrelsen

Solvej Tjørnelund - på valg 2022

Gitte Hansson Jensen - på valg 2022       

Lykke Steffensen - på valg 2022

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2022

Vakant for 2 år

Suppleant Camilla Strandskov, modtager genvalg

 

Ny bestyrelse

Bestyrelsen består herefter af:

Solvej Tjørnelund - på valg 2024       

Gitte Hansson Jensen - på valg 2024

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2023

Lars Lind - på valg 2024

Suppleant Anita Nielsen - på valg 2023

Deltager repræsentant - vakant

 

 1. Valg af revisor, bestyrelsen indstiller til genvalg af revisor.   

ASLA Revision ApS genvalgt.

 

 1. Eventuelt

John Kalo informerede om store udfordringer med det nye IT-system, der efterhånden bliver implementeres i de fleste af landets aftenskoler. Vi håber deltagerne vil bære over med eventuelle fejl samt at deltagerne kontakter kontoret for afklaring af spørgsmål.

 

 

Generalforsamling d. 27. april 2022 - DRAGØR

Kl. 17 valg af deltager repræsentant blandt de fremmødte. Ingen deltagerrepræsentant valgt.     

En deltager mødte, men ønskede ikke at blive valgt.

På generalforsamlingen var repræsenteret af 6 medlemmer ud af 14 medlemmer.

 

Gigtskolen Dragør

 1. Valg af dirigent.

Michael Gerner Christensen, blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig i alle dagsordenens punkter.

Der var ingen indsigelser til indkaldelsen eller dirigentens indstilling til behandling af dagsordenen.

 

 1. Valg af referent. Solvej Tjørnelund, blev valgt.

 

 1. Valg af stemmetællere John Kalo og Henrik Bunch Larsen, underviser.

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

I den forløbne periode har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelsesmøder. Desuden har medlemmer af bestyrelsen deltaget i debatarrangementer afholdt af Gigtskolen, selvfølgelig under hensyntagende til gældende restriktioner.  

 

Bestyrelsens samarbejde med Gigtskolens administration er godt.  

 

John Kalo deltager i alle bestyrelsesmøder med taleret. Underviserrepræsentanten har også deltaget i bestyrelsesmøderne. Det har været inspirerende for alle parter.

 

2021 har været endnu et turbulent år for Gigtskolen grundet Corona situationen med 2 nedlukninger, hvilket har medført en meget stor arbejdsbyrde for administrationen. Oprettelse af hold, aflysning af hold, reservering/aflysning af lokaler og undervisere, ansøgninger om hjælpepakker samt tilbagebetaling af gebyr for ikke modtaget undervisning til deltagerne i 11 kommuner. Skiftende retningslinjer og korte deadlines fra ministerier og kommuner har været udfordrende for det administrationen og krævet en ekstraordinær arbejdsindsats.  

 

En stor tak til administrationen for den kæmpe arbejdsindsats, der er ydet i en turbulent tid med nedlukninger og udskiftning i personalet. Alle deltagere har fået deres tilgodehavende på rekordtid, på trods af diverse udfordringer med at få deltagernes betalingsoplysninger korrekt oplyst, forskellen på kortnummer og kontonummer er ikke altid nem. Administrationens arbejdsopgaverne løses og deadline overholdes. En stor tak til vores administrative personale, der sørger for at brugere, undervisere og lokaler matches, så vi deltagere, kan blive undervist til gavn og måske også få afhjulpet nogle af vores skavanker/smerter og ikke at forglemme det dejlige socialsamvær og fællesskab.

 

Gigtskolens direktør - John Kalo - deltager stadig aktivt i flere forskellige kommunale udvalg, som er relevante indenfor vores område.

 

Undervisere:  Også en stor tak til vores undervisere, der på inspirerende vis og på trods af deltagernes forskellige skavanker, formår at få alle deltagerne til at yde deres bedste, samt tilrettelægger undervisningen med særligt hensyn til den enkelte deltagers fysiske behov og formåen. Der er tilknyttet cirka 140 dygtige og engagerede undervisere. Mange af underviserne har i årets løb deltaget i forskellige relevante kurser og efter- og videreuddannelser. Underviserne har modtaget løn under nedlukningen. Dette har kun været muligt på grund af hjælpepakkerne. Det kommende år bliver også udfordrende. Det bliver en kæmpe opgave at tiltrække vores deltagere, som er i den sårbare gruppe og derfor meget forsigtige. Forhåbentligt får vores målgruppe mod på at starte på aktiviteterne igen i den kommende sæson.

 

Dragør 2021

 

Gigtskolen har i 2021 desværre kun oprettet 5 hold i den nye svømmehal. Det har ikke været muligt at fylde holdende, og Gigtskolen risikere i den kommende sæson ikke at få tildelt de samme tider. Det er ikke optimalt for vores brugere, der har behov for at deres aktiviteter ligger på de samme tidspunkter, da de ofte også modtager behandling for deres handicap. Kommunens øvrige aftenskoler har samme udfordringer.

Tidligere deltagere modtager opkrævning af deltagergebyr som forhåndstilmelding til den nye sæson. Vi håber at se både tidligere og nye deltagere, selvom 2021 bød på nedlukninger.

Vi i bestyrelsen er overbevist om, at borgerne så vidt muligt tager hånd om egen sundhed og trivsel ved at deltage i diverse aktiviteter og derved holde udgifterne til sygdomsbekæmpelse nede.

Er du som deltager tilfreds så fortæl det til andre potentielle deltagere, er der noget vi kan gøre bedre, så kontakt enten kontoret eller et bestyrelsesmedlem.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab ved John Kalo

Regnskabet blev godkendt

 

 1. Fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsens forslag 0 kr. Vedtaget.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen fremlagde forslag til honorering af deltagelse i bestyrelsesarbejdet for at kunne tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer, selvfølgelig under hensyntagende til Gigtskolen økonomi. Honoraret skal fastsættes og vedtages på den årlige generalforsamling.

Forslag lyder 800 kr. pr bestyrelsesmøde, afregnes dog kun ved deltagelse i mødet. Herudover kan bestyrelsesmedlemmer deltage i et undervisningsforløb pr sæson. Vedtaget.

 

 1. Fremtidig virksomhed samt budget

John Kalo fremlagde budgettet for 2022. Der er budgetteret med faldende indtægter på grund af færre deltagere samt lavere kommunalt tilskud. Nye hold udløser først tilskud efter 2 år. 10 % puljen forventes anvendt i indeværende år, mange aktiviteter er allerede planlagt.

Gigtskolen forventer et mindre underskud i 2022, da hold med få deltagere bibeholdes for at give deltagerne mulighed for at komme tilbage på holdene set ikke mindst at fastholde vores dygtige undervisere.

 

 1. Valg til bestyrelsen

Solvej Tjørnelund - på valg 2022

Gitte Hansson Jensen - på valg 2022       

Lykke Steffensen - på valg 2022

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2022

Vakant for 2 år

Suppleant Camilla Strandskov, modtager genvalg.

 

Ny bestyrelse

Bestyrelsen består herefter af:

Solvej Tjørnelund - på valg 2024       

Gitte Hansson Jensen - på valg 2024

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen  - på valg 2023

Lars Lind - på valg 2024

Suppleant Anita Nielsen - på valg 2023

Deltager repræsentant - vakant

 

 1. Valg af revisor, bestyrelsen indstiller til genvalg af revisor.   

ASLA Revision ApS genvalgt.

 

 1. Eventuelt

John Kalo informerede om store udfordringer med det nye IT-system, der efterhånden bliver implementeres i de fleste af landets aftenskoler. Vi håber deltagerne vil bære over med eventuelle fejl samt at deltagerne kontakter kontoret for afklaring af spørgsmål.

 

 

Generalforsamling d. 27. april 2022 - GENTOFTE

Kl 17. valg af deltager repræsentant blandt de fremmødte. Ingen deltagerrepræsentant valgt.

En deltager mødte, men ønskede ikke at blive valgt

På generalforsamlingen var repræsenteret af 6 medlemmer ud af 14 medlemmer.

 

Gigtskolen Gentofte

 1. Valg af dirigent.

Michael Gerner Christensen, blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig i alle dagsordenens punkter.

Der var ingen indsigelser til indkaldelsen eller dirigentens indstilling til behandling af dagsordenen.

 

 1. Valg af referent. Solvej Tjørnelund, blev valgt.

 

 1. Valg af stemmetællere John Kalo og Henrik Bunch Larsen, underviser.

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

I den forløbne periode har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelsesmøder. Desuden har medlemmer af bestyrelsen deltaget i debatarrangementer afholdt af Gigtskolen, selvfølgelig under hensyntagende til gældende restriktioner.  Bestyrelsens samarbejde med Gigtskolens administration er godt.  

 

John Kalo deltager i alle bestyrelsesmøder med taleret. Underviserrepræsentanten har også deltaget i bestyrelsesmøderne. Det har været inspirerende for alle parter.

 

2021 har været endnu et turbulent år for Gigtskolen grundet Corona situationen med 2 nedlukninger, hvilket har medført en meget stor arbejdsbyrde for administrationen. Oprettelse af hold, aflysning af hold, reservering/aflysning af lokaler og undervisere, ansøgninger om hjælpepakker samt tilbagebetaling af gebyr for ikke modtaget undervisning til deltagerne i 11 kommuner. Skiftende retningslinjer og korte deadlines fra ministerier og kommuner har været udfordrende for det administrationen og krævet en ekstraordinær arbejdsindsats.  

 

En stor tak til administrationen for den kæmpe arbejdsindsats, der er ydet i en turbulent tid med nedlukninger og udskiftning i personalet. Alle deltagere har fået deres tilgodehavende på rekordtid, på trods af diverse udfordringer med at få deltagernes betalingsoplysninger korrekt oplyst, forskellen på kortnummer og kontonummer er ikke altid nem. Administrationens arbejdsopgaverne løses og deadline overholdes. En stor tak til vores administrative personale, der sørger for at brugere, undervisere og lokaler matches, så vi deltagere, kan blive undervist til gavn og måske også få afhjulpet nogle af vores skavanker/smerter og ikke at forglemme det dejlige socialsamvær og fællesskab.

 

Gigtskolens direktør - John Kalo - deltager stadig aktivt i flere forskellige kommunale udvalg, som er relevante indenfor vores område.

  

Undervisere:  Også en stor tak til vores undervisere, der på inspirerende vis og på trods af deltagernes forskellige skavanker, formår at få alle deltagerne til at yde deres bedste, samt tilrettelægger undervisningen med særligt hensyn til den enkelte deltagers fysiske behov og formåen. Der er tilknyttet cirka 140 dygtige og engagerede undervisere. Mange af underviserne har i årets løb deltaget i forskellige relevante kurser og efter- og videreuddannelser. Underviserne har modtaget løn under nedlukningen. Dette har kun været muligt på grund af hjælpepakkerne. Det kommende år bliver også udfordrende. Det bliver en kæmpe opgave at tiltrække vores deltagere, som er i den sårbare gruppe og derfor meget forsigtige. Forhåbentligt får vores målgruppe mod på at starte på aktiviteterne igen i den kommende sæson.

 

Gentofte 2021

 

På trods af stor konkurrence fra andre aftenskoler fastholder Gigtskolen sin position i kommunen.  

Det er meget vanskeligt at få flere tider i varmtvandsbassiner, som i alle kommuner er en knaphedsfaktor.  

Med meget kort varsel blev vores yoga hold flyttet til nye lokaler, alligevel lykkedes det at gennemfører undervisningen i efteråret 2021.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab ved John Kalo

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsens forslag 0 kr. Vedtaget.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen fremlagde forslag til honorering af deltagelse i bestyrelsesarbejdet for at kunne tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer, selvfølgelig under hensyntagende til Gigtskolen økonomi. Honoraret skal fastsættes og vedtages på den årlige generalforsamling.

Forslag lyder 800 kr. pr bestyrelsesmøde, afregnes dog kun ved deltagelse i mødet. Herudover kan bestyrelsesmedlemmer deltage i et undervisningsforløb pr sæson. Vedtaget.

 

 1. Fremtidig virksomhed samt budget

John Kalo fremlagde budgettet for 2022. Der er budgetteret med faldende indtægter på grund af færre deltagere samt lavere kommunalt tilskud. Nye hold udløser først tilskud efter 2 år. 10 % puljen forventes anvendt i indeværende år, mange aktiviteter er allerede planlagt.

Gigtskolen forventer et mindre underskud i 2022, da hold med få deltagere bibeholdes for at give deltagerne mulighed for at komme tilbage på holdene set ikke mindst at fastholde vores dygtige undervisere.

 

 1. Valg til bestyrelsen

Solvej Tjørnelund - på valg 2022

Gitte Hansson Jensen -  på valg 2022       

Lykke Steffensen - på valg 2022

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2022

Vakant for 2 år

Suppleant Camilla Strandskov, modtager genvalg

 

Ny bestyrelse

Bestyrelsen består herefter af:

Solvej Tjørnelund -  på valg 2024       

Gitte Hansson Jensen - på valg 2024

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2023

Lars Lind - på valg 2024

Suppleant Anita Nielsen - på valg 2023

Deltager repræsentant  - vakant

Underviser repræsentant: Vælges separat af underviserne

 

 

 1. Valg af revisor, bestyrelsen indstiller til genvalg af revisor.   

ASLA Revision ApS genvalgt.

 

 1. Eventuelt

John Kalo informerede om store udfordringer med det nye IT-system, der efterhånden bliver implementeres i de fleste af landets aftenskoler. Vi håber deltagerne vil bære over med eventuelle fejl samt at deltagerne kontakter kontoret for afklaring af spørgsmål.

 

 

Generalforsamling d. 27. april 2022 - HELSINGØR

Kl. 17 valg af deltager repræsentant blandt de fremmødte. Ingen deltagerrepræsentant valgt.

En deltager mødte, men ønskede ikke at blive valgt

På generalforsamlingen var repræsenteret af 6 medlemmer ud af 14 medlemmer.

 

Gigtskolen Helsingør

1. Valg af dirigent.

Michael Gerner Christensen, blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig i alle dagsordenens punkter.

Der var ingen indsigelser til indkaldelsen eller dirigentens indstilling til behandling af dagsordenen.

 

 1. Valg af referent. Solvej Tjørnelund, blev valgt.

 

 1. Valg af stemmetællere John Kalo og Henrik Bunch Larsen, underviser.

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

I den forløbne periode har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelsesmøder. Desuden har medlemmer af bestyrelsen deltaget i debatarrangementer afholdt af Gigtskolen, selvfølgelig under hensyntagende til gældende restriktioner.

Bestyrelsens samarbejde med Gigtskolens administration er godt.

 

John Kalo deltager i alle bestyrelsesmøder med taleret. Underviserrepræsentanten har også deltaget i bestyrelsesmøderne. Det har været inspirerende for alle parter.

2021 har været endnu et turbulent år for Gigtskolen grundet Corona situationen med 2 nedlukninger, hvilket har medført en meget stor arbejdsbyrde for administrationen. Oprettelse af hold, aflysning af hold, reservering/aflysning af lokaler og undervisere, ansøgninger om hjælpepakker samt tilbagebetaling af gebyr for ikke modtaget undervisning til deltagerne i 11 kommuner. Skiftende retningslinjer og korte deadlines fra ministerier og kommuner har været udfordrende for det administrationen og krævet en ekstraordinær arbejdsindsats.  

 

En stor tak til administrationen for den kæmpe arbejdsindsats, der er ydet i en turbulent tid med nedlukninger og udskiftning i personalet. Alle deltagere har fået deres tilgodehavende på rekordtid, på trods af diverse udfordringer med at få deltagernes betalingsoplysninger korrekt oplyst, forskellen på kortnummer og kontonummer er ikke altid nem. Administrationens arbejdsopgaverne løses og deadline overholdes. En stor tak til vores administrative personale, der sørger for at brugere, undervisere og lokaler matches, så vi deltagere, kan blive undervist til gavn og måske også få afhjulpet nogle af vores skavanker/smerter og ikke at forglemme det dejlige socialsamvær og fællesskab.

 

Gigtskolens direktør - John Kalo - deltager stadig aktivt i flere forskellige kommunale udvalg, som er relevante indenfor vores område.

 

Undervisere:  Også en stor tak til vores undervisere, der på inspirerende vis og på trods af deltagernes forskellige skavanker, formår at få alle deltagerne til at yde deres bedste, samt tilrettelægger undervisningen med særligt hensyn til den enkelte deltagers fysiske behov og formåen. Der er tilknyttet cirka 140 dygtige og engagerede undervisere. Mange af underviserne har i årets løb deltaget i forskellige relevante kurser og efter- og videreuddannelser. Underviserne har modtaget løn under nedlukningen. Dette har kun været muligt på grund af hjælpepakkerne. Det kommende år bliver også udfordrende. Det bliver en kæmpe opgave at tiltrække vores deltagere, som er i den sårbare gruppe og derfor meget forsigtige. Forhåbentligt får vores målgruppe mod på at starte på aktiviteterne igen i den kommende sæson.

 

Helsingør 2021

Der er et godt samarbejde med forskellige aktører i kommunen, Vandspejlet,

Axeltorv Fysioterapi, Hellebæk Klædefabrik samt Yogapraxis.

Gigtskolen har deltaget aktivt i Foreningsdagen i maj 2021 i Helsingør Kommune.   

For at tiltrække nye deltagere til vores lokale hold.

Kurbadet i Hornbæk er desværre lukket i december 2021 og er sat til salg. Gigtskolen har forsøgt at omplacere deltagerne til Vandspejlet, men der er desværre også i Helsingør Kommune begrænset varmtvandskapacitet.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab ved John Kalo.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsens forslag 0 kr. Vedtaget.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen fremlagde forslag til honorering af deltagelse i bestyrelsesarbejdet for at kunne tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer, selvfølgelig under hensyntagende til Gigtskolen økonomi. Honoraret skal fastsættes og vedtages på den årlige generalforsamling.

Forslag lyder 800 kr. pr bestyrelsesmøde, afregnes dog kun ved deltagelse i mødet. Herudover kan bestyrelsesmedlemmer deltage i et undervisningsforløb pr sæson. Vedtaget.

 

 1. Fremtidig virksomhed samt budget

John Kalo fremlagde budgettet for 2022. Der er budgetteret med faldende indtægter på grund af færre deltagere samt lavere kommunalt tilskud. Nye hold udløser først tilskud efter 2 år. 10 % puljen forventes anvendt i indeværende år, mange aktiviteter er allerede planlagt.

Gigtskolen forventer et mindre underskud i 2022, da hold med få deltagere bibeholdes for at give deltagerne mulighed for at komme tilbage på holdene set ikke mindst at fastholde vores dygtige undervisere.

 

 1. Valg til bestyrelsen

Solvej Tjørnelund - på valg 2022

Gitte Hansson Jensen - på valg 2022       

Lykke Steffensen - på valg 2022

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2022

Vakant for 2 år

Suppleant Camilla Strandskov, modtager genvalg

 

Ny bestyrelse

Bestyrelsen består herefter af:

Solvej Tjørnelund  -  på valg 2024       

Gitte Hansson Jensen - på valg 2024

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2023

Lars Lind - på valg 2024

Suppleant Anita Nielsen - på valg 2023

Deltager repræsentant - vakant

Underviser repræsentant: Vælges separat af underviserne

 

 

 1. Valg af revisor, bestyrelsen indstiller til genvalg af revisor.

ASLA Revision ApS genvalgt.

 

 1. Eventuelt

John Kalo informerede om store udfordringer med det nye IT-system, der efterhånden bliver implementeres i de fleste af landets aftenskoler. Vi håber deltagerne vil bære over med eventuelle fejl samt at deltagerne kontakter kontoret for afklaring af spørgsmål.

 

Generalforsamling d. 27. april 2022 - RUDERSDAL

Kl. 17 valg af deltager repræsentant blandt de fremmødte. Ingen deltagerrepræsentant valgt.

En deltager mødte, men ønskede ikke at blive valgt.

 

På generalforsamlingen var repræsenteret af 6 medlemmer ud af 13 medlemmer.

 

Gigtskolen Rudersdal

 1. Valg af dirigent.

Michael Gerner Christensen, blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig i alle dagsordenens punkter.

Der var ingen indsigelser til indkaldelsen eller dirigentens indstilling til behandling af dagsordenen.

 

 1. Valg af referent. Solvej Tjørnelund, blev valgt.

 

 1. Valg af stemmetællere John Kalo og Henrik Bunch Larsen, underviser.

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

I den forløbne periode har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelsesmøder. Desuden har medlemmer af bestyrelsen deltaget i debatarrangementer afholdt af Gigtskolen, selvfølgelig under hensyntagende til gældende restriktioner.  Bestyrelsens samarbejde med Gigtskolens administration er godt.

 

John Kalo deltager i alle bestyrelsesmøder med taleret. Underviserrepræsentanten har også deltaget i bestyrelsesmøderne. Det har været inspirerende for alle parter.

 

2021 har været endnu et turbulent år for Gigtskolen grundet Corona situationen med 2 nedlukninger, hvilket har medført en meget stor arbejdsbyrde for administrationen. Oprettelse af hold, aflysning af hold, reservering/aflysning af lokaler og undervisere, ansøgninger om hjælpepakker samt tilbagebetaling af gebyr for ikke modtaget undervisning til deltagerne i 11 kommuner. Skiftende retningslinjer og korte deadlines fra ministerier og kommuner har været udfordrende for det administrationen og krævet en ekstraordinær arbejdsindsats.  

 

En stor tak til administrationen for den kæmpe arbejdsindsats, der er ydet i en turbulent tid med nedlukninger og udskiftning i personalet. Alle deltagere har fået deres tilgodehavende på rekordtid, på trods af diverse udfordringer med at få deltagernes betalingsoplysninger korrekt oplyst, forskellen på kortnummer og kontonummer er ikke altid nem. Administrationens arbejdsopgaverne løses og deadline overholdes. En stor tak til vores administrative personale, der sørger for at brugere, undervisere og lokaler matches, så vi deltagere, kan blive undervist til gavn og måske også få afhjulpet nogle af vores skavanker/smerter og ikke at forglemme det dejlige socialsamvær og fællesskab.

 

Gigtskolens direktør - John Kalo - deltager stadig aktivt i flere forskellige kommunale udvalg, som er relevante indenfor vores område.  

 

Undervisere:  Også en stor tak til vores undervisere, der på inspirerende vis og på trods af deltagernes forskellige skavanker, formår at få alle deltagerne til at yde deres bedste, samt tilrettelægger undervisningen med særligt hensyn til den enkelte deltagers fysiske behov og formåen. Der er tilknyttet cirka 140 dygtige og engagerede undervisere. Mange af underviserne har i årets løb deltaget i forskellige relevante kurser og efter- og videreuddannelser. Underviserne har modtaget løn under nedlukningen. Dette har kun været muligt på grund af hjælpepakkerne. Det kommende år bliver også udfordrende. Det bliver en kæmpe opgave at tiltrække vores deltagere, som er i den sårbare gruppe og derfor meget forsigtige. Forhåbentligt får vores målgruppe mod på at starte på aktiviteterne igen i den kommende sæson.

 

Rudersdal 2021

 

Færre aktiviteter og færre deltagere i 2021 end tidligere år, hvilket må tilskrives Covid 19.

 

På årsbasis er der 44 hold i bassinet i Skovbrynet. Flere timer kunne ønskes, men der er desværre kun sene aftentimer til rådighed, hvilket ikke er optimalt for vores deltagere, der primært er ældre og sårbare. Der har været en del aflysninger på grund af drifts problemer og tekniske fejl, som har vanskeliggjort gennemførelse af planlagt undervisning i efteråret 2021.

 

Gigtskolen har desværre fået afslag på ansøgningen om tilskud til dækning af lejen af Skovbrynet, dette afslag medfører en højere deltagerbetaling på Skovbrynets hold. Vi ansøger igen om lokaletilskud til Skovbrynet for at kunne tilbyde undervisning med hensyntagende undervisning på små hold, hvor der er tid til at tage hensyn til den enkelte deltagers behov.

 

I 2021 har der været 11 bassinhold i Birkerød Svømmehal. Bassinlejen dækkes af kommunen, men flere tider er ønskeligt, der er et stort behov for undervisning i varmt vand.

I Holte er der etableret afspændingshold i henholdsvis Fysioterapi Holte samt

Impuls Motionscenter. Det er også lykkedes at starte et hold på Havartigården. Gigtskolens hold er generelt en smule dyrere end almindelige aftenskolehold, da holdene har færre deltagere på grund af hensyntagende undervisning. I kulturcenter Mantzius er der 2 velfungerende yogahold og der er ventelister. Vedrørende Skodsborg Kurbad har forvaltningen forsat bevilliget lokaletilskud til 2 eksisterende hold. Det er deltagerne og Gigtskolen meget taknemmelige for, da lokalelejen er høj.

 

Gigtskolen vil gerne i samarbejde med kommunen aktivere borgerne samt etablere gode sociale fora, men desværre er der et generelt fald i handicapundervisningen i kommunen. Vi vil dog fortsætte med etablere forskellige aktiviteter til gavn for borgerne i Rudersdal, hvilket især er nødvendigt efter en hård tid med Covid 19.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab ved John Kalo.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsens forslag 0 kr. Vedtaget.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen fremlagde forslag til honorering af deltagelse i bestyrelsesarbejdet for at kunne tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer, selvfølgelig under hensyntagende til Gigtskolen økonomi. Honoraret skal fastsættes og vedtages på den årlige generalforsamling

Forslag lyder 800 kr. pr bestyrelsesmøde, afregnes dog kun ved deltagelse i mødet. Herudover kan bestyrelsesmedlemmer deltage i et undervisningsforløb pr sæson. Vedtaget.

 

 1. Fremtidig virksomhed samt budget

John Kalo fremlagde budgettet for 2022. Der er budgetteret med faldende indtægter på grund af færre deltagere samt lavere kommunalt tilskud. Nye hold udløser først tilskud efter 2 år. 10 % puljen forventes anvendt i indeværende år, mange aktiviteter er allerede planlagt.

Gigtskolen forventer et mindre underskud i 2022, da hold med få deltagere bibeholdes for at give deltagerne mulighed for at komme tilbage på holdene set ikke mindst at fastholde vores dygtige undervisere.

 

 1. Valg til bestyrelsen

Solvej Tjørnelund - på valg 2022

Gitte Hansson Jensen - på valg 2022       

Lykke Steffensen - på valg 2022

Michael Gerner Christensen  - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2022

Vakant for 2 år

Suppleant Camilla Strandskov, modtager genvalg

 

Ny bestyrelse

Bestyrelsen består herefter af:

Solvej Tjørnelund -  på valg 2024       

Gitte Hansson Jensen - på valg 2024

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2023

Lars Lind - på valg 2024

Suppleant Anita Nielsen - på valg 2023

Deltager repræsentant - vakant

Underviser repræsentant: Vælges separat af underviserne.

 

 

 1. Valg af revisor, bestyrelsen indstiller til genvalg af revisor.

ASLA Revision ApS genvalgt.

 

 1. Eventuelt

John Kalo informerede om store udfordringer med det nye IT-system, der efterhånden bliver implementeres i de fleste af landets aftenskoler. Vi håber deltagerne vil bære over med eventuelle fejl samt at deltagerne kontakter kontoret for afklaring af spørgsmål.

 

 

Generalforsamling d. 27. april 2022 - RØDOVRE

Kl. 17 valg af deltager repræsentant blandt de fremmødte. Ingen deltagerrepræsentant valgt.            

En deltager mødte, men ønskede ikke at blive valgt.

 

På generalforsamlingen var repræsenteret af 6 medlemmer ud af 14 medlemmer.

Gigtskolen Rødovre

 1. Valg af dirigent.

Michael Gerner Christensen, blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig i alle dagsordenens punkter.

Der var ingen indsigelser til indkaldelsen eller dirigentens indstilling til behandling af dagsordenen.

 

 1. Valg af referent. Solvej Tjørnelund, blev valgt.

 

 1. Valg af stemmetællere John Kalo og Henrik Bunch Larsen, underviser.

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

I den forløbne periode har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelsesmøder. Desuden har medlemmer af bestyrelsen deltaget i debatarrangementer afholdt af Gigtskolen, selvfølgelig under hensyntagende til gældende restriktioner.  Bestyrelsens samarbejde med Gigtskolens administration er godt.

 

John Kalo deltager i alle bestyrelsesmøder med taleret. Underviserrepræsentanten har også deltaget i bestyrelsesmøderne. Det har været inspirerende for alle parter.

 

2021 har været endnu et turbulent år for Gigtskolen grundet Corona situationen med 2 nedlukninger, hvilket har medført en meget stor arbejdsbyrde for administrationen. Oprettelse af hold, aflysning af hold, reservering/aflysning af lokaler og undervisere, ansøgninger om hjælpepakker samt tilbagebetaling af gebyr for ikke modtaget undervisning til deltagerne i 11 kommuner. Skiftende retningslinjer og korte deadlines fra ministerier og kommuner har været udfordrende for det administrationen og krævet en ekstraordinær arbejdsindsats.  

 

En stor tak til administrationen for den kæmpe arbejdsindsats, der er ydet i en turbulent tid med nedlukninger og udskiftning i personalet. Alle deltagere har fået deres tilgodehavende på rekordtid, på trods af diverse udfordringer med at få deltagernes betalingsoplysninger korrekt oplyst, forskellen på kortnummer og kontonummer er ikke altid nem. Administrationens arbejdsopgaverne løses og deadline overholdes. En stor tak til vores administrative personale, der sørger for at brugere, undervisere og lokaler matches, så vi deltagere, kan blive undervist til gavn og måske også få afhjulpet nogle af vores skavanker/smerter og ikke at forglemme det dejlige socialsamvær og fællesskab.

 

Gigtskolens direktør - John Kalo - deltager stadig aktivt i flere forskellige kommunale udvalg, som er relevante indenfor vores område.

 

Undervisere:  Også en stor tak til vores undervisere, der på inspirerende vis og på trods af deltagernes forskellige skavanker, formår at få alle deltagerne til at yde deres bedste, samt tilrettelægger undervisningen med særligt hensyn til den enkelte deltagers fysiske behov og formåen. Der er tilknyttet cirka 140 dygtige og engagerede undervisere. Mange af underviserne har i årets løb deltaget i forskellige relevante kurser og efter- og videreuddannelser. Underviserne har modtaget løn under nedlukningen. Dette har kun været muligt på grund af hjælpepakkerne. Det kommende år bliver også udfordrende. Det bliver en kæmpe opgave at tiltrække vores deltagere, som er i den sårbare gruppe og derfor meget forsigtige. Forhåbentligt får vores målgruppe mod på at starte på aktiviteterne igen i den kommende sæson.

 

Rødovre 2021

Gigtskolen har stabile holdaktiviteter i Vestbadet og PTU Rødovre - varmtvandsbassiner, samt nye landhold på Tæbyvej Træningscenter.

 

Vi imødeser at den positive udvikling fortsætter. John Kalo er valgt som formand i det nye aftenskolesamråd i kommunen. Gigtskolen har haft en rigtig god dialog og samarbejde med forvaltningen i forbindelse med håndteringen af Corona situationen. Vi er også taknemmelige for den store og ekstraordinære hjælp, som vi modtog i forbindelse med lejestigningen i Vestbadet og håber at ordningen forbliver permanent.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab ved John Kalo.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsens forslag 0 kr. Vedtaget.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen fremlagde forslag til honorering af deltagelse i bestyrelsesarbejdet for at kunne tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer, selvfølgelig under hensyntagende til Gigtskolen økonomi. Honoraret skal fastsættes og vedtages på den årlige generalforsamling.

Forslag lyder 800 kr. pr bestyrelsesmøde, afregnes dog kun ved deltagelse i mødet. Herudover kan bestyrelsesmedlemmer deltage i et undervisningsforløb pr sæson. Vedtaget.

 

 1. Fremtidig virksomhed samt budget

John Kalo fremlagde budgettet for 2022. Der er budgetteret med faldende indtægter på grund af færre deltagere samt lavere kommunalt tilskud. Nye hold udløser først tilskud efter 2 år. 10 % puljen forventes anvendt i indeværende år, mange aktiviteter er allerede planlagt.

Gigtskolen forventer et mindre underskud i 2022, da hold med få deltagere bibeholdes for at give deltagerne mulighed for at komme tilbage på holdene set ikke mindst at fastholde vores dygtige undervisere.

 

 1. Valg til bestyrelsen

Solvej Tjørnelund - på valg 2022

Gitte Hansson Jensen - på valg 2022       

Lykke Steffensen - på valg 2022

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2022

Vakant - for 2 år

Suppleant Camilla Strandskov, modtager genvalg

 

Ny bestyrelse

Bestyrelsen består herefter af:

Solvej Tjørnelund -på valg 2024       

Gitte Hansson Jensen - på valg 2024

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2023

Lars Lind - på valg 2024

Suppleant Anita Nielsen - på valg 2023

Deltager repræsentant - vakant

Underviser repræsentant: Vælges separat af underviserne

 

 

 1. Valg af revisor, bestyrelsen indstiller til genvalg af revisor.

ASLA Revision ApS genvalgt.

 

 1. Eventuelt

John Kalo informerede om store udfordringer med det nye IT-system, der efterhånden bliver implementeres i de fleste af landets aftenskoler. Vi håber deltagerne vil bære over med eventuelle fejl samt at deltagerne kontakter kontoret for afklaring af spørgsmål.

 

 

Generalforsamling d. 27. april 2022 - TÅRNBY

Kl. 17 valg af deltager repræsentant blandt de fremmødte. Ingen deltagerrepræsentant valgt.

En deltager mødte, men ønskede ikke at blive valgt.

 

På generalforsamlingen var repræsenteret af 6 medlemmer ud af 14 medlemmer.

 

Gigtskolen Tårnby

 1. Valg af dirigent.

Michael Gerner Christensen, blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig i alle dagsordenens punkter.

Der var ingen indsigelser til indkaldelsen eller dirigentens indstilling til behandling af dagsordenen.

 

 1. Valg af referent. Solvej Tjørnelund, blev valgt.

 

 1. Valg af stemmetællere John Kalo og Henrik Bunch Larsen, underviser.

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

I den forløbne periode har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelsesmøder. Desuden har medlemmer af bestyrelsen deltaget i debatarrangementer afholdt af Gigtskolen, selvfølgelig under hensyntagende til gældende restriktioner. Bestyrelsens samarbejde med Gigtskolens administration er godt.  

 

John Kalo deltager i alle bestyrelsesmøder med taleret. Underviserrepræsentanten har også deltaget i bestyrelsesmøderne. Det har været inspirerende for alle parter.

 

2021 har været endnu et turbulent år for Gigtskolen grundet Corona situationen med 2 nedlukninger, hvilket har medført en meget stor arbejdsbyrde for administrationen. Oprettelse af hold, aflysning af hold, reservering/aflysning af lokaler og undervisere, ansøgninger om hjælpepakker samt tilbagebetaling af gebyr for ikke modtaget undervisning til deltagerne i 11 kommuner. Skiftende retningslinjer og korte deadlines fra ministerier og kommuner har været udfordrende for det administrationen og krævet en ekstraordinær arbejdsindsats.  

 

En stor tak til administrationen for den kæmpe arbejdsindsats, der er ydet i en turbulent tid med nedlukninger og udskiftning i personalet. Alle deltagere har fået deres tilgodehavende på rekordtid, på trods af diverse udfordringer med at få deltagernes betalingsoplysninger korrekt oplyst, forskellen på kortnummer og kontonummer er ikke altid nem. Administrationens arbejdsopgaverne løses og deadline overholdes. En stor tak til vores administrative personale, der sørger for at brugere, undervisere og lokaler matches, så vi deltagere, kan blive undervist til gavn og måske også få afhjulpet nogle af vores skavanker/smerter og ikke at forglemme det dejlige socialsamvær og fællesskab.

 

Gigtskolens direktør - John Kalo - deltager stadig aktivt i flere forskellige kommunale udvalg, som er relevante indenfor vores område.  

 

Undervisere:  Også en stor tak til vores undervisere, der på inspirerende vis og på trods af deltagernes forskellige skavanker, formår at få alle deltagerne til at yde deres bedste, samt tilrettelægger undervisningen med særligt hensyn til den enkelte deltagers fysiske behov og formåen. Der er tilknyttet cirka 140 dygtige og engagerede undervisere. Mange af underviserne har i årets løb deltaget i forskellige relevante kurser og efter- og videreuddannelser. Underviserne har modtaget løn under nedlukningen. Dette har kun været muligt på grund af hjælpepakkerne. Det kommende år bliver også udfordrende. Det bliver en kæmpe opgave at tiltrække vores deltagere, som er i den sårbare gruppe og derfor meget forsigtige. Forhåbentligt får vores målgruppe mod på at starte på aktiviteterne igen i den kommende sæson.

 

Tårnby 2021

Gigtskolen har gennem mange år haft et godt og konstruktivt samarbejde med forvaltning og Sundhedscenter Tårnby. I 2021 har vi udvidet samarbejdet til også omfatte Jobcenter Tårnby.

I Kastrup Svømmehal er der i øjeblikket etableret små hold med hensyntagende undervisning i varmtvandsbassinet, og Gigtskolen håber at få tildelt tider i den nye Vestamager Svømmehal i sæsonen 2022, således at flere borgere kan deltage i Gigtskolens undervisning til gavn for dem selv og forhåbentligt også sundhedsvæsenet. De 4 hold I Vestamager svømmehal er stabile.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab ved John Kalo.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsens forslag 0 kr. Vedtaget.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen fremlagde forslag til honorering af deltagelse i bestyrelsesarbejdet for at kunne tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer, selvfølgelig under hensyntagende til Gigtskolen økonomi. Honoraret skal fastsættes og vedtages på den årlige generalforsamling.

Forslag lyder 800 kr. pr bestyrelsesmøde, afregnes dog kun ved deltagelse i mødet. Herudover kan bestyrelsesmedlemmer deltage i et undervisningsforløb pr sæson. Vedtaget.

 

 1. Fremtidig virksomhed samt budget

John Kalo fremlagde budgettet for 2022. Der er budgetteret med faldende indtægter på grund af færre deltagere samt lavere kommunalt tilskud. Nye hold udløser først tilskud efter 2 år. 10 % puljen forventes anvendt i indeværende år, mange aktiviteter er allerede planlagt.

Gigtskolen forventer et mindre underskud i 2022, da hold med få deltagere bibeholdes for at give deltagerne mulighed for at komme tilbage på holdene set ikke mindst at fastholde vores dygtige undervisere.

 

 1. Valg til bestyrelsen

Solvej Tjørnelund - på valg 2022

Gitte Hansson Jensen - på valg 2022       

Lykke Steffensen - på valg 2022

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2022

Vakant for 2 år

Suppleant Camilla Strandskov, modtager genvalg

 

Ny bestyrelse

Bestyrelsen består herefter af:

Solvej Tjørnelund - på valg 2024       

Gitte Hansson Jensen - på valg 2024

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2023

Lars Lind - på valg 2024

Suppleant Anita Nielsen - på valg 2023

Deltager repræsentant - vakant

Underviser repræsentant: Vælges separat af underviserne.

 

 

 1. Valg af revisor, bestyrelsen indstiller til genvalg af revisor.

ASLA Revision ApS genvalgt.

 

 1. Eventuelt

John Kalo informerede om store udfordringer med det nye IT-system, der efterhånden bliver implementeres i de fleste af landets aftenskoler. Vi håber deltagerne vil bære over med eventuelle fejl samt at deltagerne kontakter kontoret for afklaring af spørgsmål.

 

 

Generalforsamling d. 27. april 2022 - FREDERIKSSUND

Kl. 17 valg af deltager repræsentant blandt de fremmødte. Ingen deltagerrepræsentant valgt.

En deltager mødte, men ønskede ikke at blive valgt.

 

På generalforsamlingen var repræsenteret af 6 medlemmer ud af 13 medlemmer.

 

Gigtskolen FREDERIKSSUND

 1. Valg af dirigent.

Michael Gerner Christensen, blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig i alle dagsordenens punkter.

Der var ingen indsigelser til indkaldelsen eller dirigentens indstilling til behandling af dagsordenen.

 

 1. Valg af referent. Solvej Tjørnelund, blev valgt.

 

 1. Valg af stemmetællere John Kalo og Henrik Bunch Larsen, underviser.

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

I den forløbne periode har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelsesmøder. Desuden har medlemmer af bestyrelsen deltaget i debatarrangementer afholdt af Gigtskolen, selvfølgelig under hensyntagende til gældende restriktioner.  Bestyrelsens samarbejde med Gigtskolens administration er godt.  

 

John Kalo deltager i alle bestyrelsesmøder med taleret. Underviserrepræsentanten har også deltaget i bestyrelsesmøderne. Det har været inspirerende for alle parter.

 

2021 har været endnu et turbulent år for Gigtskolen grundet Corona situationen med 2 nedlukninger, hvilket har medført en meget stor arbejdsbyrde for administrationen. Oprettelse af hold, aflysning af hold, reservering/aflysning af lokaler og undervisere, ansøgninger om hjælpepakker samt tilbagebetaling af gebyr for ikke modtaget undervisning til deltagerne i 11 kommuner. Skiftende retningslinjer og korte deadlines fra ministerier og kommuner har været udfordrende for det administrationen og krævet en ekstraordinær arbejdsindsats.  En stor tak til administrationen for den kæmpe arbejdsindsats, der er ydet i en turbulent tid med nedlukninger og udskiftning i personalet. Alle deltagere har fået deres tilgodehavende på rekordtid, på trods af diverse udfordringer med at få deltagernes betalingsoplysninger korrekt oplyst, forskellen på kortnummer og kontonummer er ikke altid nem. Administrationens arbejdsopgaverne løses og deadline overholdes. En stor tak til vores administrative personale, der sørger for at brugere, undervisere og lokaler matches, så vi deltagere, kan blive undervist til gavn og måske også få afhjulpet nogle af vores skavanker/smerter og ikke at forglemme det dejlige socialsamvær og fællesskab.

Gigtskolens direktør - John Kalo - deltager stadig aktivt i flere forskellige kommunale udvalg, som er relevante indenfor vores område.

  

Undervisere:  Også en stor tak til vores undervisere, der på inspirerende vis og på trods af deltagernes forskellige skavanker, formår at få alle deltagerne til at yde deres bedste, samt tilrettelægger undervisningen med særligt hensyn til den enkelte deltagers fysiske behov og formåen. Der er tilknyttet cirka 140 dygtige og engagerede undervisere. Mange af underviserne har i årets løb deltaget i forskellige relevante kurser og efter- og videreuddannelser. Underviserne har modtaget løn under nedlukningen. Dette har kun været muligt på grund af hjælpepakkerne. Det kommende år bliver også udfordrende. Det bliver en kæmpe opgave at tiltrække vores deltagere, som er i den sårbare gruppe og derfor meget forsigtige. Forhåbentligt får vores målgruppe mod på at starte på aktiviteterne igen i den kommende sæson.

 

FREDERIKSSUND 2021

Desværre fik Gigtskolen ikke nye bassin tider i Frederikssund Svømmehal, som vi havde ansøgt om. Alligevel har der været 21 hold etableret i Frederikssund nye Svømmehal

Der har været en del driftsproblemer og aflysninger fra svømmehallens side, som har givet soter udfordringer og ekstra arbejdspres for administrationen, trods disse udfordringer er det lykkedes at fastholde vores lokale undervisere. Kommunen har også bevilliget økonomisk kompensation til Gigtskolen. Tak for det.

Gigtskolen var den første aftenskole i Danmark med et nyt hold koncept: Post Covid 19 hold i Frederikssund nye Svømmehal. Lokal pressen omtalte i en længere artikel det nye koncept, som åbner mulighed for borgere med senfølger.

Slangerup Svømmehal fungerer fint og også de 3 bassinhold på Skolen ved Kæret (lørdagshold) er stabile. Der har været en solid fremgang i kommune, og der har været et godt samarbejde med forvaltningen i håndtering af udfordringerne i forbindelse med Corona situationen.

 

Gigtskolens direktør - John Kalo - deltager aktivt i aftenskolernes samråd og er også medlem af brugergrupperne i den Nye Frederikssund Svømmehal samt lokale fordeling i kommunen.

Alle Gigtskolens undervisere har bestået bassinopsyn prøven.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab ved John Kalo.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsens forslag 0 kr. Vedtaget.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

 

Bestyrelsen fremlagde forslag til honorering af deltagelse i bestyrelsesarbejdet for at kunne tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer, selvfølgelig under hensyntagende til Gigtskolen økonomi. Honoraret skal fastsættes og vedtages på den årlige generalforsamling.

Forslag lyder 800 kr. pr bestyrelsesmøde, afregnes dog kun ved deltagelse i mødet. Herudover kan bestyrelsesmedlemmer deltage i et undervisningsforløb pr sæson. Vedtaget.

 

 1. Fremtidig virksomhed samt budget

John Kalo fremlagde budgettet for 2022. Der er budgetteret med faldende indtægter på grund af færre deltagere samt lavere kommunalt tilskud. Nye hold udløser først tilskud efter 2 år. 10 % puljen forventes anvendt i indeværende år, mange aktiviteter er allerede planlagt.

 

Gigtskolen forventer et mindre underskud i 2022, da hold med få deltagere bibeholdes for at give deltagerne mulighed for at komme tilbage på holdene set ikke mindst at fastholde vores dygtige undervisere.

 

 1. Valg til bestyrelsen

Solvej Tjørnelund - på valg 2022

Gitte Hansson Jensen - på valg 2022       

Lykke Steffensen - på valg 2022

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2022

Vakant for 2 år

Suppleant Camilla Strandskov, modtager genvalg

 

Ny bestyrelse

Bestyrelsen består herefter af:

Solvej Tjørnelund - på valg 2024       

Gitte Hansson Jensen - på valg 2024

Michael Gerner Christensen - på valg 2023

Hanne Simonsen - på valg 2023

Lars Lind - på valg 2024

Suppleant Anita Nielsen - på valg 2023

Deltager repræsentant - vakant

Underviser repræsentant: Vælges separat af underviserne.

 

 

 1. Valg af revisor, bestyrelsen indstiller til genvalg af revisor.

ASLA Revision ApS genvalgt.

 

 1. Eventuelt

John Kalo informerede om store udfordringer med det nye IT-system, der efterhånden bliver implementeres i de fleste af landets aftenskoler. Vi håber deltagerne vil bære over med eventuelle fejl samt at deltagerne kontakter kontoret for afklaring af spørgsmål.