Referat fra Generalforsamlingen  i Gigtskolen Egedal

Torsdag den 29. april 2021 kl. 16.30

 

Med følgende dagsorden:

1 -   Valg af dirigent

2 -   Valg af referent

3 -   Valg af stemmetæller

4 -   Beretning fra bestyrelsen

5 -   Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

6 -   Behandling af indkomne forslag

7 -   Valg af bestyrelse: på valg er

       Vibeke Petersen, Mette Christensen og Ib Olsen, alle er villige til genvalg

8 -   Valg af suppleant

9 -   Valg af revisor

10 -   Eventuelt

 

Ad 1      John Kalo blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var

             lovligt indkaldt og indvarslet.              

Ad 2      Vibeke Petersen blev valgt til referent

Ad 3       Blev ikke benyttet

Ad 4       Gigtskolens leder og Formanden oplyste om et år 2020 i Coronaens skygge

              med diverse aflysninger og turbulente forhold. Gigtskolen havde nu alle hold

              om fredagen fyldt op og således i alt 13 hold i Ølstykke Svømmehal. Man

              havde haft undervisning i januar, februar og lige i starten af marts indtil alt

              lukkede ned, og så igen fra ultimo august til 6. december. Alle medlemmer

              havde fået refunderet deres kontingent og instruktørerne fået deres løn, som

              derefter var blevet refunderet med 90%. Der havde været et udendørs møde

              hvor lokaliteter vedrørende evt. brug af Sundheds Centret blev drøftet.

              Instruktør Mette havde på eget initiativ fremsendt en Video til medlemmerne,

              så formen kunne opretholdes. Tak til Mette.

              Beretningen blev godkendt.

Ad 5       Gigtsskolens leder John Kalo fremlagte og gennemgik et revideret meget flot

              regnskab for 2020  med et overskud på kr. 59.509,75 kr., som blev enstem-

              migt  godkendt.

Ad 6       Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 7       Valg af bestyrelse. Vibeke Petersen, Mette Christense og Ib Olsen var på

              valg og alle blev genvalgt.

Ad 8       Vita L. Blomquist blev valgt som suppleant.

Ad 9       Revisionsfirmaet Asla Revision v/ Steen blev genvalgt.

Ad 10    John oplyste, at der var indgået en samarbejdsaftale med Egedal Sundheds

              Center, således at der fremover evt. kunne findes plads sidst på dagen til

              balance/afspændingshold eller andet beslægtet hermed.

              Gigtskolen havde også meldt sig ind i Dansk Erhverv, hvilket gav bedre

              mulighed for gennemslagskraft i visse situationer.

              Endvidere blev det oplyst, at man ikke mere ville fremstille de dyre trykte

              kursuskataloger, således at alle relevante oplysninger om kurser, hold, op-

              start mv. vil kunne ses via on-line – hjemmeside/facebook – samt målret-

              tede lokale flyers

                Da der ikke forelå yderligere sluttede generalforsamlingen.

              Vibeke Petersen

              referent