Referat fra generalforsamling 2021

Afholdt onsdag d. 23. september 2020

Solvej Tjørnelund, formand bød velkommen

1. Valg af dirigent Anne Refsgaard, Dansk Oplysningsforbund, blev foreslået og valgt. Dirigenten spurgte forsamlingen om der var indvendinger mod generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen skulle have været afholdt i april, men grundet Corona situationen udskudt til nu. Ingen indsigelser. Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen er rettidig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Valg af referent, Solvej Tjørnelund foreslået og valgt

3. Valg af stemmetællere John Kalo og Birgitte Frank foreslået og valgt

4. Beretning fra bestyrelsen ved Solvej Tjørnelund, formand

Indledningsvis vil jeg understrege at denne generalforsamling omhandler 2019, men jeg vil ikke undlade at nævne, at 2020 er et udfordrende år for vores skole. Der er mange nye udfordringer, som kræver en ekstraordinær indsats fra alle vores ansatte. En stor tak til alle fra os i bestyrelsen.

 

Årsberetning for Gigtskolen 2019

I det forløbne år har bestyrelsen afholdt 7 bestyrelsesmøder. Desuden har medlemmer af bestyrelsen deltaget i følgende:

- Seniordag på Frederiksberg Rådhus
- Deltaget i debatarrangementer afholdt af Gigtskolen

Bestyrelsens samarbejde med Gigtskolens administration er godt. John Kalo deltager i alle bestyrelsesmøder med taleret. Og som noget nyt har underviser repræsentanterne også deltaget i bestyrelsesmøderne. Det har været inspirerende for begge parter.

Det har igen i år været spændende og udfordrende at deltage i bestyrelsesarbejdet.

2019 har atter været et godt år for Gigtskolen. Vores første år med nye vedtægter, der opfylder kravene iht Folkeoplysningsloven.

Kontoret har fortsat det store arbejde med at vedligeholde alle indgåede aftaler med udlejere og undervisere, det giver et bedre overblik over Gigtskolens samlede aktiviteter samt fastholder fokus på de enkelte holds lønsomhed.

Der er stadig vækst i antallet af udbudte hold til glæde for vores deltagere.

Gigtskolens leder - John Kalo - deltager stadig aktivt i flere forskellige kommunale udvalg, som er relevante indenfor vores område.

Kontoret
Kontorets medarbejdere har travlt, men god planlægning af arbejdsopgaverne gør at disse løses og deadline overholdes. Serviceniveauet overfor medlemmer, undervisere og samarbejdspartnerne bliver stadig bedre.

Husk det er menneskeligt at fejle, samt at, af fejl lærer man

Administrationen
En stor tak til vores administrative personale, der sørger for at brugere, undervisere og lokaler matches, så vi deltagere, kan blive undervist til gavn og måske også få afhjulpet nogle af vores skavanker/smerter og ikke at forglemme det dejlige sociale samvær, der ofte også er på holdene.

Undervisere
Også en stor tak til vores undervisere, der på inspirerende vis og på trods af deltagernes forskellige skavanker, formår at få alle deltagerne til at yde deres bedste, samt tilrettelægger undervisningen med særligt hensyn til den enkelte deltagers fysiske behov og formåen.

Der er tilknyttet cirka 150 dygtige og engagerede undervisere. Alle undervisere har så vidt muligt en relevant uddannelse i forhold til undervisningen, for eksempel fysioterapeut, ergoterapi, afspændingspædagog, yogalærer og lignende, og alle underviserne har kendskab til at arbejde med gigtramte og andre handicap.

Der er i 2019 afholdt flere inspirationskurser og workshops i samarbejde med DOF og SANO/Gigtforeningen for underviserne, og der ydes også tilskud til relevante, individuelle eksterne kurser. Det er vigtigt at vores undervisere får inspiration og input vedrørende nye undervisningsmetoder og øvelser til gavn for vores deltagere, samt at underviserne får mulighed for at mødes både fysisk og digitalt. Vores interne fagkonsulenter har været en stor hjælp til dette.

Gigtskolens undervisningstilskud følger aktivitetsniveauet, dog reducerer flere og flere kommuner eller stopper helt for lokaletilskud. Kulturministeriet reducerer kraftigt i tilskud til transport af pensionister og handicappede.

Diverse tilskud er med til at holde brugerbetalingen på et niveau, der er acceptabelt for vores brugere, dog forventer vi, at de kommunale tilskudsrammer også fremover reduceres væsentligt. Alle skal spare, hvilket kan medføre problemer for nogle deltagere.

Specielt faldende/afvikling af tilskud til lokaler/bassiner kan medfører højere brugerbetaling. Gigtskolen forsøger i Folkeoplysningens ånd, at fastholde brugerbetalingen på et niveau, så alle kan deltage.

Frederiksberg
Vi er glade for bassinerne i Flintholm og Frederiksberg svømmehaller og glade for at vi, på trods af egenbetaling af bassinlejen, har fået lov til at fortsætte på Frederiksberg Hospital med flere hold. Frederiksberg Svømmehal lukker desværre i 2020 pga renovering. Kontoret forsøger at finde alternativer til de hold, det vedrører.

Der er også en stigning i antal landhold.

Beretning fra kontoret ved John Kalo
John Kalo takkede bestyrelsen og alle ansatte for et godt samarbejde i 2019 Der har været 1.049 hold i hele 2019 i Gigtskolen Underviserne har som nævnt i beretningen haft mulighed for at deltage i diverse kurser og inspirationsmøder, derudover har underviserne etableret en lukket Facebook gruppe, hvor de udveksler ideer til undervisningsformer samt hjælper hinanden med at vikariere for hinanden.

Tro og love erklæringer samt deltagernes CPR numre er nødvendige for at Gigtskolen kan ansøge om og modtage kommunale tilskud. Beretninger blev taget til efterretning

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved John Kalo 2019 var et godt år, og bestyrelsen har været meget opmærksomme omkring økonomien, hvilket har medvirket til at Gigtskolen har kunnet aflønne underviserne samt kunnet refundere deltagergebyr for aflyste timer på grund af Corona.

Der blev anvendt ca 70.000 kr til undervisningsmaterialer John Kalo redegjorde for tilskud og egenbetaling.

 Sæsonbrochuren er en stor udgift, men fastholdes af hensyn til de af vores deltagere, der ikke alle er IT kyndige.

Der blev spurgt til ekstraordinære poster 830.939 kr. Som det fremgår af note 5 i regnskabet udgør 742.587 bassinleje Amager Hospital, Gigtskolen har måtte rykke kommunen for fakturaen, og Gigtskolens 25 års jubilæum beløb sig til 88.352 kr.
Gigtskolen er en non profit organisation, men af hensyn til diverse økonomiske forpligtelser er det nødvendigt at have en økonomisk buffer blandt andet til lokaleleje, hvor der ofte er 6 måneders opsigelse på lejemålet.

Regnskab godkendt.

John Kalo oplyste at alle udgifter i øjeblikket nøje gennemgåes for at undersøge om det er muligt at opnå yderligere besparelser i disse Corona tider.

Bestyrelsen foreslog at medlemskontigent bibeholdes som 0 kr.

6. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag modtaget

7. Valg af bestyrelse

På valg: Lykke Steffensen for 2 år genvalgt, Gitte Hansson Jensen for 2 år genvalgt, Solvej Tjørnelund for 2 år genvalgt, Michael Gerner Christensen valgt for 1 år.

På deltagermødet afholdt umiddelbart før denne generalforsamling blev Suzanne Valentin Sommer valgt for 1 år som deltagerrepræsentant. Underviserne har valgt Henrik Bunch Larsen som repræsentant 1 år.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen Camilla Strandskov for 1 år genvalgt

9. Valg af revisor Bestyrelsen forslog AsLa Revision Aps genvalgt

10. Eventuelt
Enkelte af mødedeltagerne ønskede yderligere oplysninger vedrørende tilbagebetaling af deltagergebyr samt tro og loveerklæringer. John Kalo besvarede

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Anne Refsgaard dirigent     Solvej Tjørnelund referent